Anuradhapura: Reste des Mahasena Palastes aus dem 8. Jahrhundert ...

___________________________________________________________________________________________________________
              
<<< 
 | The Photographs ∑ Die Bilder  | The Camera ∑ Die Kamera | Sri Lanka ‹berblick |  
>>>