Anuradhapura: Fries am Sockel des Mahasena Palastes ...

___________________________________________________________________________________________________________
              
<<< 
 | The Photographs ∑ Die Bilder  | The Camera ∑ Die Kamera | Sri Lanka ‹berblick |   >>>