Dagoba des Lankatilaka Vihara ...

___________________________________________________________________________________________________________
              
<<<
   | The Photographs ∑ Die Bilder  | The Camera ∑ Die Kamera | Sri Lanka ‹berblick |  
>>>